تماشای  بهار


رو  به  صحرا  شدن  این  بار ، تماشا  دارد

دیدن    رقص   گل    و    یار  ،  تماشا  دارد


باورت  نیست  بهار  آمده  بر  دشت  و  دمن

همنشینی    گل    و    خار  ،    تماشا    دارد


تپش  قلب  زمین  و  جهش  غنچه  ی  یاس

چون   شوی    محرم     اسرار  ،  تماشا  دارد


به   تمنا  ،   چو  رسد  بلبل  دلخسته  به  گل

بیقراری   سر   دار   ،   تماشا   دارد


دست  عقل  و  دل  عاشق  که   رسیدند  به  هم

اضطراب     پس      دیدار  ،  تماشا    دارد


شعر    ققنوس    من     و    تار   دل    قاف    تو    در

همسرایی  به  شب   تار  ،  تماشا  دارد


گو  یمت  عاشقم   ،  اما  تو   بگویی   نه   چنین 

پیش   اصرار  من   انکار   ،  تماشا   دارد


سیر  تکوین  گل  از  غنچه   به   دامان   شراب

مستی   و   لحظه  ی   اقرار   ،  تماشا   دارد


پس    سرمای    زمستان    و    پریشانی     گُل

شوق  رویش    ،   طرب    سار  ،  تماشا   دارد


تو  بهاری   که   به   تکرار   ،  تر   و  تازه   تری 

رنگ    تکرار   تو   هر    بار   ،  تماشا   دارد 


منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : گورانیم |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار منبع : |تماشای بهار
برچسب ها : تماشا   ,تماشا  ,به   ,تماشا   دارد ,تماشا  دارد